17.3.2020

Legislatívne zmeny 2020 pre fyzické osoby

ZÁKON O SOCIÁLNOM POISTENÍ

Nový rok priniesol zmenu minimálneho aj maximálneho vymeriavacieho základu pre poistné do Sociálnej poisťovne. Nový minimálny vymeriavací základ v roku 2020 je 506,50 eur. Výška poistného vypočítaná z tohto vymeriavacieho základu je mesačne 167,89 eura. Nový maximálny vymeriavací základ na rok 2020 je 7 091 eur. Poistné vypočítané z tohto vymeriavacieho základu je 2 350,66 eura.

ZÁKON O ZDRAVOTNOM POISTENÍ

Minimálna výška preddavku na poistné do zdravotnej poisťovne sa v roku 2020 zvyšuje na 70,91 €.

ZÁKON O DANI Z PRÍJMOV

Novela zákona o dani z príjmov priniesla viaceré zmeny. Vyberáme niektoré z nich, vzťahujúce sa najmä pre fyzické osoby.

Sadzba dane pre fyzické osoby je pre rok 2020 určená nasledovne:
19% - z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 37 163,36 EUR
25% - z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 37 163,36 EUR za rok 2020

Od roku 2020 bola zavedená nová sadzba dane vo výške 15 %. Táto sadzba dane sa týka právnických osôb s obratom do 100 000 Eur za rok a takisto podnikateľov – fyzických osôb pri rovnakom obratovom limite. V prípade platenia preddavkov na daň z príjmov sa uplatní sadzba platná pre obrat nad 100 000 Eur, nakoľko dopredu nie je známe, či daňovník obrat 100 000 Eur presiahne alebo nie.
Nezdaniteľná časť základu dane sa od roku 2020 zvyšuje na 21 násobok sumy životného minima, t.j. na sumu 4 414,20 Eur.
K ďalším zmenám dochádza pri uplatňovaní daňovej straty. Táto sa bude môcť uplatniť len do výšky 50 % zo základu dane. Daňová strata sa bude môcť uplatniť počas 5 rokov a nebude sa musieť uplatňovať rovnomerne. Nové pravidlá pre odpočítanie daňovej straty sa vzťahujú na straty dosiahnuté po 01.01.2020.

Zo zmien zákona o dani z príjmov od 01.01.2020 pre vás vyberáme nasledovné oblasti:

Nová odpisová skupina

Od roku 2020 sa zavádza nová odpisová skupina s dobou odpisovania pre daňové účely 2 roky. Označenie odpisovej skupiny nájdete v zákone o dani z príjmov ako odpisová skupina 0. V nej sa budú odpisovať výlučne batériové elektronické vozidlá (BEV) alebo plug-in hybridné elektrické vozidlá (PHEV). Zdroj energie BEV alebo PHEV môže byť kombinovaný s iným druhom paliva alebo zdroja energie.

Uznanie daňových výdavkov len po zaplatení

Mení sa rozsah uznania výdavkov za daňové výdavky len po zaplatení. Novela opäť umožňuje uznať za daňové náklady zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania v prípade, ak budú zaplatené. Zároveň došlo k výraznému rozšíreniu výdavkov na poradenské služby a právne služby, ktoré budú daňovými výdavkami len po ich uhradení. Jedná sa o poradenské služby zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 69.1, 69.2, 70.1 a 70.22, teda - poradenské a právne služby vrátane auditu, účtovného a daňového poradenstva,
- vedenie firiem,
- poradenské služby v oblasti obchodu a v iných oblastiach riadenia.

Preddavky na daň z príjmov od hranice 5 000 eur

Novelou zákona sa od roku 2020 mení dolná hranica pre platenie preddavkov na daň z príjmov z pôvodných 2 500 eur na 5 000 eur. Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktorých daň nepresiahne 5 000 eur, nebudú mať povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov na nasledujúce obdobie.

Úhrada záväzku zmenkou nie je možná

Zákon o dani z príjmov vyslovene ustanovuje, že za úhradu záväzku sa nepovažuje nahradenie záväzku zmenkou.

Hybridné nesúlady

Novela zákona definuje hybridné nesúlady, ktoré budú viesť k úprave (zvýšeniu) základu dane u závislých (prepojených) osôb, ale aj u nezávislých osôb, ak hybridné nesúlady vedú k zníženiu základu dane.