Tax Advisory, k.s. poskytuje poradenské služby okrem slovenského aj v nemeckom a anglickom jazyku.
 • daňové poradenstvo ústne, písomne i telefonicky,
 • účasť na rokovaniach klienta k daňovej a účtovnej problematike,
 • daňový audit, kontrola zhody vnútorných firemných postupov s účtovnou a daňovou legislatívou,
 • analýzy daňových dopadov zmluvných vzťahov,
 • daňové plánovanie a reštrukturalizácie,
 • poradenstvo pri leasingových obchodoch,
 • poradenstvo v medzinárodných daňových vzťahoch,
 • vypracovanie daňových priznaní pre daň z príjmov právnických a fyzických osôb, pre DPH ako i pre ďalšie dane,
 • zastupovanie v daňovom konaní,
 • zdaňovanie expatriotov, vyslaných pracovníkov a pod.,
 • poradenstvo súvisiace so vznikom stálej prevádzkarne,
 • poradenstvo ohľadne medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia,
 • transferové oceňovanie.