26.5.2020

Výnimka na vstup do Slovenskej republiky platná pre konateľov firiem pre vyriešenie interných situácií

Konateľom spoločností, ktorí potrebujú vstup na Slovensko za účelom vyriešenia interných situácií, môže byť udelený jednorazový vstup za nasledovných podmienok:

Podmienkou vstupu na územie Slovenskej republiky je preukázanie sa udelenou výnimkou a negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 96 hodín (od jeho vystavenia)!

Výnimku udeľuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Spracovanie výnimky trvá 3 pracovné dni, preto prosíme, prispôsobte tomu aj dátum vstupu. Dátum vstupu je nutné uviesť v žiadosti o udelenie výnimky /formulár nájdete v prílohe/.

24.4.2020

LEX KORONA 3

z 22. apríla 2020,
zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z.

Daňové preplatky

Daňový preplatok na dani z príjmov, ktorý si daňovník uplatní v daňovom priznaní k dani z príjmov podanom v období pandémie, správca dane daňovníkovi vráti do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňovník daňové priznanie podal (t. j. napr. v prípade daňového priznania podaného v priebehu mesiaca apríl 2020 sa preplatok vráti do 10. júna 2020). Ak daňovník podal daňové priznanie v termíne do 31. marca 2020, správca dane preplatok vráti najneskôr do 10. mája 2020.

Preddavky na daň z motorových vozidiel

Preddavky na daň z motorových vozidiel, ktorých splatnosť nastane počas pandémie začínajúc mesiacom apríla 2020 daňovník nie je povinný platiť. Daň z motorových vozidiel daňovník vyrovná v lehote na podanie daňového priznania.

Preddavky na daň z príjmov

Pokiaľ daňovníkovi, ktorý je povinný platiť preddavky na daň, poklesli tržby (výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb) najmenej o 40% v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roka, nie je povinný tieto preddavky na daň platiť na obdobie, ktoré nasleduje po období, v ktorom daňovník vykáže príslušné zníženie tržieb (napr. v prípade poklesu tržieb za apríl daňovník neplatí splatný preddavok za máj 2020). Daňovník predloží vyhlásenie o tom, že spĺňa podmienky príslušnému správcovi dane najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavku na daň z príjmov. Uvedený postup sa uplatní prvýkrát na preddavky na daň splatné v mesiaci máj 2020.

Odpočet daňovej straty

Neuplatnené daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia 2015 až 2018, najviac v úhrnnej hodnote 1 000 000 Eur, si môže daňovník jednorazovo odpočítať do výšky vykázaného základu dane. Daňová strata sa odpočítava postupne od najskoršej vykázanej po naposledy vykázanú. Daňovníci, ktorých zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, môžu odpočet daňovej straty uplatniť v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie končiace sa najskôr 31. októbra 2019. Ak daňovník uplatní vyššie uvedený spôsob odpočtu daňovej straty, nemôže uplatniť postup podľa aktuálne platných ustanovení zákona o dani z príjmov o odpočte daňových strát a naopak.

LEX CORONA 3

z 22. apríla 2020, zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba nie sú povinní zaplatiť poistné za apríl 2020, ak v apríli 2020 mali uzatvorenú prevádzku (napr. na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia) najmenej na 15 dní.

Uzatvorenie prevádzky preukáže zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba čestným vyhlásením, ktoré predloží Sociálnej poisťovni najneskôr do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý nie je povinná zaplatiť poistné.

Poistné, ktoré platí zamestnanec a odvádza ho jeho zamestnávateľ, je zamestnávateľ naďalej povinný odviesť v pôvodných termínoch splatnosti.

Vláda môže v súvislosti s krízovou situáciou nariadením vlády ustanoviť aj iné obdobie, za ktoré zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba nie sú povinní zaplatiť poistné, podmienky, za ktorých nie sú povinní zaplatiť poistné, a spôsob preukázania ich splnenia.

23.4.2020

OPATRENIE 4 -> SZČO

Toto Opatrenie má byť určené pre fyzické osoby, ktoré od 13/03/2020 nemajú žiaden iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti, nepoberajú starobným predčasný starobným invalidný alebo výsluhový dôchodok), a ktoré sú:

• SZČO ktorá prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie svojej činnosti,
• SZČO ktorá od 13.03.2020 pozastavila oprávnenie na výkon svojej činnosti,
• v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody mimo pracovného pomeru a ktorej platnosť trvá v roku 2020, aj počas vyhlásenej mimoriadnej situácii.

Za SZČO sa na účely Opatrenia 4 považuje:
a) SZČO v zmysle Opatrenia 2, ktorej nevznikla a nemohla vzniknúť povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a
b) fyzická osoba, ktorá súčasne
• je jediným spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej zisk po zdanení za rok 2019 nepresiahol 9 600 eur,
• je konateľom v tejto spoločnosti s ručením obmedzeným a nie zároveň je jej zamestnancom (tzv. jednoosobová s.r.o.), a
• ktorá nie je spoločníkom v inej s.r.o..

Výška príspevku: Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti je vo výške 105 eur za mesiac marec 2020 a vo výške 210 eur za mesiac apríl a máj 2020.

Tlačivá nie sú momentálne dostupné. Mali by ich sprístupniť po 20/04/2020 na stránke https://www.pomahameludom.sk/

PRÍSPEVOK č. 3

KOMU ŠTÁT POMOŽE?

Zamestnávateľom, ktorí neboli uzatvorení na základe opatrenia ÚVZ SR, ale ktorým poklesli tržby prerušením alebo obmedzením prevádzkovej činnosti z dôvodu straty odbytu, poklesu zákaziek alebo výpadku subdodávok, alebo z dôvodu obáv o zdravie svojich zamestnancov, nedostatku zamestnancov v dôsledku karanténnych opatrení môžu žiadať o príspevok č.3

PRÍSPEVOK NA ZAMESTNANCA

Zamestnávateľ sa rozhodne, o ktorý z príspevkov požiada:

Príspevok 3A
Poskytne sa príspevok na úhradu časti náhrady mzdy zamestnanca pri prekážkach na strane zamestnávateľa, najviac vo výške 80 % priemerného zárobku (bez ohľadu na rozsah poklesu tržieb), najviac však v sume 880 €.

Príspevok 3B
Paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb. Výška paušálneho príspevku 3B sa určí pre každého zamestnanca nasledovne:

Za marec pri :
- Poklese tržieb o 10 % a viac – príspevok 90 €
- Poklese tržieb o 20 % a viac – príspevok 150 €
- Poklese tržieb o 30 % a viac - príspevok 210 €
- Poklese tržieb o 40 % a viac - príspevok 270 €

Od apríla :
- Poklese tržieb o 20 % a viac - príspevok 180 €
- Poklese tržieb o 40 % a viac - príspevok 300 €
- Poklese tržieb o 60 % a viac - príspevok 420 €
- Poklese tržieb o 80 % a viac – príspevok 540 €

Zamestnávateľ si môže vybrať len jednu z možností 3A, alebo 3B na celé obdobie poskytovania príspevku.
Príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnancov, ktorí poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR), alebo čerpajú dovolenku. Príspevok sa zamestnávateľom poskytuje len na zamestnancov v pracovnom pomere. Príspevok sa neposkytuje na dohodárov, konateľov a spoločníkov (bez pracovnej zmluvy vo vlastnej spoločnosti), na príkazné zmluvy a pod.

PODMIENKY PRE POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU

Pre poskytnutie príspevku musí zamestnávateľ splniť nasledovné podmienky:
- záväzok, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý zamestnávateľ žiada príspevok, neskončí pracovný pomer, resp. neurobí právny úkon, ktorým by rozviazal pracovný pomer so zamestnancom/cami, za ktorých bol príspevok poskytnutý, výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce,
- zamestnávateľ nemôže počas poskytovania príspevku presunúť zamestnanca, na ktorého si uplatní príspevok, na inú prevádzku
- predloženie stavu zamestnancov k 31.3.2020,
- k 31.12.2019 nebol podnikom v ťažkostiach,
- pokles tržieb
- príspevok sa neposkytuje na zamestnancov, na ktorých bol poskytnutý iný príspevok aktívnych opatrení trhu práce.

Žiadosť môžete podať na: https://www.pomahameludom.sk/

15.4.2020

PRÍSPEVKY NA ZAMESTNANOSŤ

Podpora SZČO, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia ÚVZ uzatvorili alebo zakázali prevádzky alebo ktorým poklesli tržby.

Účinne od 8.4.2020

Definícia:

SZČO, ktorá v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie
- prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe Opatrenia ÚVZ alebo
- SZČO, ktorej poklesli tržby.

Za SZČO sa považuje fyzická osoba, ktorá:

a) prevádzkuje živnosť (nemá prerušenú alebo pozastavenú živnosť)
b) vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii, zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu),
c) vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.

SZČO, ktorá

1) bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne aj dobrovoľne) v období do 31. marca 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo
2) čerpá tzv. odvodové prázdniny; zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov priznáva odvodové prázdniny každej SZČO od začiatku podnikania až do 1. júla nasledujúceho kalendárneho roka (po roku, v ktorom začala prvýkrát podnikať).

Vylúčené pre SZČO, ktorá je súčasne zamestnancom.

SZČO , ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby o najmenej 20 % (resp. 10 % v marci), môžu požiadať o príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti. Týka sa to SZČO, ktorá bola nemocensky a dôchodkovo poistená v období do 31. marca 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny. Nárok nemá SZČO, ktorá má súbežne uzatvorený pracovný pomer, alebo SZČO, ktorá má zrušenú alebo pozastavenú živnosť. Výška príspevku na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti sa poskytne nadväzne na pokles tržieb.

pokles tržieb (kategórie) marec 2020
menej ako 10%0,-eur
10 %, - 19,99% 90,- eur
20 %, - 29,99% 150,- eur
30 %, - 39,99% 210,- eur
40 a viac % 270,- eur

pokles tržieb (kategórie) apríl 2020
menej ako 20%0,-eur
≥ 20 %, od 20,00 - 39,99% 180,- eur
≥ 40 %, od 40,00 - 59,99% 300,- eur
≥ 60 %, od 60,00 - 79,99% 420,- eur
≥ 80 %, od 80% a viac 540,- eur


AKO URČÍM POKLES TRŽIEB?

Každý žiadateľ si zvolí jednu z alternatív spôsobu výpočtu poklesu tržieb :

1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr. pre vykazované obdobie 03/2020 - predchádzajúce je 03/2019).
2. Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019.
3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1.2.2020

AKO DLHO SA PRÍSPEVOK POSKYTUJE?

Príspevok sa poskytuje od 13. marca 2020 , teda od dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatvorení alebo obmedzení prevádzok, do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR zrušené

AKO POŽIADAM O PRÍSPEVOK?

Žiadosť sa podáva elektronicky na stránke https://www.pomahameludom.sk/
Na tejto stránke nájde podrobný popis ako postupovať pri vypĺňaní.


PRÍSPEVOK NA ZAMESTNANCA

SZČO , ktorý je zamestnávateľom, ktorý musel svoje prevádzky zatvoriť, môžu požiadať o príspevok na mzdu zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku , najviac vo výške 1 100 eur. Podmienkou je udržanie pracovného miesta aj po skončení krízového obdobia. Príspevok sa poskytuje na zamestnanca, ktorému SZČO nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce).


30.3.2020

OVláda SR na tlačovej konferencii dňa 29.03.2020 oznámila balík opatrení pre podporu ekonomiky nazvaný Prvá pomoc zamestnancom, firmám a SZČO. Opatrenia uvádzame v rozsahu, ako boli oznámené Vládou SR:

1. Štát preplatí 80 percent platu zamestnanca vo firmách, ktorých prevádzky boli alebo sú povinne uzavreté.

2. Príspevky pre živnostníkov sa budú odvíjať od toho, ako výrazne boli zasiahnuté poklesom tržieb. Pri poklese 20 percent to bude 180 eur, pri poklese 40 percent 300 eur, pri poklese 60 percent 420 eur a pri poklese 80 percent 540 eur.

3. Poskytnutie bankových záruk vo výške 500 miliónov mesačne.

4. Pre zamestnancov v karanténe a na OČR, bude hradených po celú dobu 55 percent z ich hrubej mzdy.

5. Odklad platby odvodov za zamestnávateľa pri poklese tržieb o viac ako 40 percent.

6. Odklad preddavkov dane z príjmu pri poklese tržieb o viac ako 40 percent.

7. Možnosť započítania si doteraz neuplatnenej straty od roku 2014 vrátane.

26.3.2020

Ošetrovné

Zriaďuje sa ošetrovné pre rodičov pri mimoriadnej situácii, na ktorý má nárok každý rodič dieťaťa vo veku do 11 rokov počas celej doby zatvorenia školy. Rodičia dieťaťa so ZŤP budú mať nárok na ošetrovné do veku dieťaťa 18 rokov.

Nemocenské v karanténe

Zavádza sa vyplácanie nemocenskej dávky od prvého dňa práceneschopnosti Sociálnou poisťovňou vo výške 55 % vymeriavacieho základu.br>

Príspevok pre zamestnávateľa na udržanie pracovného miesta

Zamestnávatelia, ktorí boli nútení zatvoriť svoje prevádzky na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu, alebo z dôvodu poklesu odbytu, straty zákaziek či problémov s dodávkami tovaru zo strany dodávateľov, budú môcť požiadať o tento druh príspevku. Príspevok má pomôcť pri udržaní zamestnanosti. Obdobnú možnosť získania príspevku budú mať aj SZČO.

Aktuálne informácie pre daňovníkov 17.3.2020

Finančná správa - Podávanie daňových priznaní k DPH

Slovenská Finančná správa sa vyjadrila k blížiacemu sa termínu na podanie daňového priznania k DPH. Ak nejaký daňovník vníma, že by lehotu nemusel stihnúť alebo vníma iné prekážky vzhľadom na súčasnú situáciu zapríčinenú corona vírusom, má možnosť požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Finančná správa bude prihliadať na odôvodnené žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty.

Ministerstvo financií

Daňovníci, ktorí nemajú povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky (tzv. nepodnikatelia – najmä súkromné osoby), budú mať možnosť podať daňové priznania a uhradiť daň z príjmu do 31. mája 2020. FS nebude uplatňovať sankcie.
Opatrenie sa netýka platiteľov DPH, právnických osôb zapísaných v obchodnom registri a fyzických osôb podnikateľov. Tí komunikujú s finančnou správou elektronicky a majú tak iné možnosti komunikácie ako osobný kontakt. Daňovníci majú navyše zákonnú možnosť si podanie daňového priznania odložiť.

ZÁVERY ÚSTREDNÉHO KRÍZOVĚHO ŠTÁBU SR DŇA 12.3.2020

- zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk

- veľké hraničné priechody zatiaľ zostanú otvorené, ale zavádzajú sa na nich kontroly s tým, že na územie SR majú povolený vstup len osoby, ktoré sa preukážu oficiálnou formou pobytu – trvalým, prechodným, atď. a platným cestovným dokladom. Malé hraničné priechody sa zatvoria. Cudzinci povolený vstup do SR nemajú.

- povinná 14-dňová karanténa pre ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia,

Ústredný krízový štáb SR v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) nariadil od 7.00 13. marca 2020 povinnú 14-dňovú karanténu pre všetkých občanov, ktorí sa vrátia zo zahraničia.

Osoby vracajúce sa zo zahraničia majú 2 možnosti:
1. buď budú v karanténe spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti,
2. alebo budú v karanténe v na to vyhradených zariadeniach.

Každý, kto sa bude vracať zo zahraničia, má kontaktovať svojho všeobecného lekára, ktorý ho informuje o ďalšom postupe. Za nerešpektovanie nariadenia môže byť občanovi uložená pokuta do výšky 1650 eur.

- od pondelka 16.3.2020 sa zatvárajú všetky školy a školské zariadenia na dobu 14 dní,
- zavedenie dočasných hraničných kontrol so všetkými susednými štátmi s výnimkou Poľska – tu bude situácia priebežne monitorovaná,
- obmedzenie vlakovej a autobusovej dopravy – medzinárodnej aj vnútroštátnej,
- zatvorenie lyžiarskych stredísk, wellness centier, zábavných parkov, aquaparkov, barov, diskoték,
- zatvorenie kultúrnych zariadení,
- v obchodných centrách cez víkend možnosť nakúpiť len potraviny, drogériu či lieky
- obmedzenie otváracích hodín na úradoch

Daňové poradenstvoČlen Slovenskej komory daňových poradcov Podnikateľské poradenstvoProfesionálne riešenia pre podnikateľov Vedenie účtovníctvaSpoľahlivý tím skúsených odborníkov Mzdy a personalistikaDiskrétnosť a presnosť