Tax Advisory, k.s. poskytuje poradenské služby okrem slovenského aj v nemeckom a anglickom jazyku.
 • výpočet miezd zamestnancov podľa platných právnych noriem, vrátane odmien a odvodov
 • vystavovanie potvrdení o príjmoch, zamestnaní a o mzde
 • výpočet dane z príjmu a záväzkov voči sociálnej a zdravotnej poisťovni
 • vytváranie mzdových listov
 • príprava bankových prevodov
 • príprava a zasielanie výkazov a prehľadov ktoré si vyžadujú predpisy
 • tvorba mzdových výkazov a zostáv
 • príprava výplatných pások a tlačív sociálneho a zdravotného poistenia pre poistenú osobu
 • spracovanie ročných zúčtovaní dane a ročných zúčtovaní zdravotného poistenia
 • tvorba formulárov daňových priznaní
 • kontakty so sociálnou a zdravotnou poisťovňou, daňovým úradom a s inými inštitúciami
 • vedenie personálnych zložiek pracovníkov
 • prihlasovanie a odhlasovanie pracovníkov do sociálnej a zdravotnej poisťovne a nahlasovanie zmien
 • vedenie personálnej štatistiky, ktorú si vyžadujú predpisy
 • monitorovanie zákonných lehôt, súvisiacich so zamestnaním
 • evidencia dochádzky, spracovanie dokladov PN, OČR
 • spolupráca s úradom práce
 • pracovné zmluvy, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru