Tax Advisory, k.s. poskytuje poradenské služby okrem slovenského aj v nemeckom a anglickom jazyku..
 • vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva,
 • priebežné účtovanie predložených účtovných dokladov na mesačnej báze (dodávateľské a odberateľské faktúry, pokladničné doklady, príjemky a výdajky zo skladu, interné doklady, leasingové zmluvy, poistné zmluvy, iné zmluvy, a pod.)
 • príprava platobných príkazov na základe podkladov z účtovníctva
 • vypracovanie dohôd o započítaní pohľadávok s obchodnými partnermi
 • vedenie účtovných kníh, evidencie majetku, záväzkov a pohľadávok, opravných položiek a rezerv
 • sledovanie a implementácia legislatívnych zmien
 • metodické vedenie a kontrola účtovníctva
 • účtovné poradenstvo
 • finančné plánovanie, controlling
 • pravidelný a mimoriadny reporting, vypracovanie mesačných účtovných uzávierok alebo iných reportov, hlásení vo formáte požadovanom klientom
 • vedenie daňovej agendy (daň z pridanej hodnoty, daň z príjmov, daň z motorových vozidiel daň z nehnuteľnosti)
 • sledovanie stavu pohľadávok, záväzkov a platobnej disciplíny odberateľov, správa pohľadávok,
 • vypracovanie štatistických hlásení a výkazov súvisiacich s účtovníctvom
 • styk so správcom dane a audítormi,
 • vybavovanie bežnej korešpondencie súvisiacej s účtovníctvom
 • poskytnutie iných bežných vyššie nešpecifikovaných poradenských, účtovníckych a administratívnych prác a služieb na základe pokynov klienta- po vzájomnej dohode,
 • bankový styk
 • vedenie hlavnej knihy
 • vedenie analytickej evidencie
 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • vedenie evidencie majetku
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia DPH, daňové priznanie
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky