PRÍSPEVKY NA ZAMESTNANOSŤ

Podpora SZČO, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia ÚVZ uzatvorili alebo zakázali prevádzky alebo ktorým poklesli tržby.

Účinne od 8.4.2020

Definícia:

SZČO, ktorá v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie
– prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe Opatrenia ÚVZ alebo
– SZČO, ktorej poklesli tržby.

Za SZČO sa považuje fyzická osoba, ktorá:

a) prevádzkuje živnosť (nemá prerušenú alebo pozastavenú živnosť)
b) vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii, zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu),
c) vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.

SZČO, ktorá

1) bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne aj dobrovoľne) v období do 31. marca 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo
2) čerpá tzv. odvodové prázdniny; zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov priznáva odvodové prázdniny každej SZČO od začiatku podnikania až do 1. júla nasledujúceho kalendárneho roka (po roku, v ktorom začala prvýkrát podnikať).

Vylúčené pre SZČO, ktorá je súčasne zamestnancom.

SZČO , ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby o najmenej 20 % (resp. 10 % v marci), môžu požiadať o príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti. Týka sa to SZČO, ktorá bola nemocensky a dôchodkovo poistená v období do 31. marca 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny. Nárok nemá SZČO, ktorá má súbežne uzatvorený pracovný pomer, alebo SZČO, ktorá má zrušenú alebo pozastavenú živnosť. Výška príspevku na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti sa poskytne nadväzne na pokles tržieb.

pokles tržieb (kategórie) marec 2020
menej ako 10% 0,-eur
10 %, – 19,99% 90,- eur
20 %, – 29,99% 150,- eur
30 %, – 39,99% 210,- eur
40 a viac % 270,- eur

pokles tržieb (kategórie) apríl 2020
menej ako 20% 0,-eur
≥ 20 %, od 20,00 – 39,99% 180,- eur
≥ 40 %, od 40,00 – 59,99% 300,- eur
≥ 60 %, od 60,00 – 79,99% 420,- eur
≥ 80 %, od 80% a viac 540,- eur

AKO URČÍM POKLES TRŽIEB?

Každý žiadateľ si zvolí jednu z alternatív spôsobu výpočtu poklesu tržieb :

1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr. pre vykazované obdobie 03/2020 – predchádzajúce je 03/2019).
2. Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019.
3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1.2.2020

AKO DLHO SA PRÍSPEVOK POSKYTUJE?

Príspevok sa poskytuje od 13. marca 2020 , teda od dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatvorení alebo obmedzení prevádzok, do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR zrušené

AKO POŽIADAM O PRÍSPEVOK?

Žiadosť sa podáva elektronicky na stránke https://www.pomahameludom.sk/
Na tejto stránke nájde podrobný popis ako postupovať pri vypĺňaní.

PRÍSPEVOK NA ZAMESTNANCA

SZČO , ktorý je zamestnávateľom, ktorý musel svoje prevádzky zatvoriť, môžu požiadať o príspevok na mzdu zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku , najviac vo výške 1 100 eur. Podmienkou je udržanie pracovného miesta aj po skončení krízového obdobia. Príspevok sa poskytuje na zamestnanca, ktorému SZČO nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce).