OPATRENIE 4 – SZČO

Toto Opatrenie má byť určené pre fyzické osoby, ktoré od 13/03/2020 nemajú žiaden iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti, nepoberajú starobným predčasný starobným invalidný alebo výsluhový dôchodok), a ktoré sú:

• SZČO ktorá prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie svojej činnosti,
• SZČO ktorá od 13.03.2020 pozastavila oprávnenie na výkon svojej činnosti,
• v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody mimo pracovného pomeru a ktorej platnosť trvá v roku 2020, aj počas vyhlásenej mimoriadnej situácii.

Za SZČO sa na účely Opatrenia 4 považuje:
a) SZČO v zmysle Opatrenia 2, ktorej nevznikla a nemohla vzniknúť povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a
b) fyzická osoba, ktorá súčasne
• je jediným spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej zisk po zdanení za rok 2019 nepresiahol 9 600 eur,
• je konateľom v tejto spoločnosti s ručením obmedzeným a nie zároveň je jej zamestnancom (tzv. jednoosobová s.r.o.), a
• ktorá nie je spoločníkom v inej s.r.o..

Výška príspevku: Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti je vo výške 105 eur za mesiac marec 2020 a vo výške 210 eur za mesiac apríl a máj 2020.

Tlačivá nie sú momentálne dostupné. Mali by ich sprístupniť po 20/04/2020 na stránke https://www.pomahameludom.sk/

PRÍSPEVOK č. 3

KOMU ŠTÁT POMOŽE?

Zamestnávateľom, ktorí neboli uzatvorení na základe opatrenia ÚVZ SR, ale ktorým poklesli tržby prerušením alebo obmedzením prevádzkovej činnosti z dôvodu straty odbytu, poklesu zákaziek alebo výpadku subdodávok, alebo z dôvodu obáv o zdravie svojich zamestnancov, nedostatku zamestnancov v dôsledku karanténnych opatrení môžu žiadať o príspevok č.3

PRÍSPEVOK NA ZAMESTNANCA

Zamestnávateľ sa rozhodne, o ktorý z príspevkov požiada:

Príspevok 3A
Poskytne sa príspevok na úhradu časti náhrady mzdy zamestnanca pri prekážkach na strane zamestnávateľa, najviac vo výške 80 % priemerného zárobku (bez ohľadu na rozsah poklesu tržieb), najviac však v sume 880 €.

Príspevok 3B
Paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb. Výška paušálneho príspevku 3B sa určí pre každého zamestnanca nasledovne:

Za marec pri :
– Poklese tržieb o 10 % a viac – príspevok 90 €
– Poklese tržieb o 20 % a viac – príspevok 150 €
– Poklese tržieb o 30 % a viac – príspevok 210 €
– Poklese tržieb o 40 % a viac – príspevok 270 €

Od apríla :
– Poklese tržieb o 20 % a viac – príspevok 180 €
– Poklese tržieb o 40 % a viac – príspevok 300 €
– Poklese tržieb o 60 % a viac – príspevok 420 €
– Poklese tržieb o 80 % a viac – príspevok 540 €

Zamestnávateľ si môže vybrať len jednu z možností 3A, alebo 3B na celé obdobie poskytovania príspevku.
Príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnancov, ktorí poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR), alebo čerpajú dovolenku. Príspevok sa zamestnávateľom poskytuje len na zamestnancov v pracovnom pomere. Príspevok sa neposkytuje na dohodárov, konateľov a spoločníkov (bez pracovnej zmluvy vo vlastnej spoločnosti), na príkazné zmluvy a pod.

PODMIENKY PRE POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU

Pre poskytnutie príspevku musí zamestnávateľ splniť nasledovné podmienky:
– záväzok, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý zamestnávateľ žiada príspevok, neskončí pracovný pomer, resp. neurobí právny úkon, ktorým by rozviazal pracovný pomer so zamestnancom/cami, za ktorých bol príspevok poskytnutý, výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce,
– zamestnávateľ nemôže počas poskytovania príspevku presunúť zamestnanca, na ktorého si uplatní príspevok, na inú prevádzku
– predloženie stavu zamestnancov k 31.3.2020,
– k 31.12.2019 nebol podnikom v ťažkostiach,
– pokles tržieb
– príspevok sa neposkytuje na zamestnancov, na ktorých bol poskytnutý iný príspevok aktívnych opatrení trhu práce.

Žiadosť môžete podať na: https://www.pomahameludom.sk/