LEX KORONA 3

z 22. apríla 2020,
zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z.

Daňové preplatky

Daňový preplatok na dani z príjmov, ktorý si daňovník uplatní v daňovom priznaní k dani z príjmov podanom v období pandémie, správca dane daňovníkovi vráti do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňovník daňové priznanie podal (t. j. napr. v prípade daňového priznania podaného v priebehu mesiaca apríl 2020 sa preplatok vráti do 10. júna 2020). Ak daňovník podal daňové priznanie v termíne do 31. marca 2020, správca dane preplatok vráti najneskôr do 10. mája 2020.

Preddavky na daň z motorových vozidiel

Preddavky na daň z motorových vozidiel, ktorých splatnosť nastane počas pandémie začínajúc mesiacom apríla 2020 daňovník nie je povinný platiť. Daň z motorových vozidiel daňovník vyrovná v lehote na podanie daňového priznania.

Preddavky na daň z príjmov

Pokiaľ daňovníkovi, ktorý je povinný platiť preddavky na daň, poklesli tržby (výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb) najmenej o 40% v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roka, nie je povinný tieto preddavky na daň platiť na obdobie, ktoré nasleduje po období, v ktorom daňovník vykáže príslušné zníženie tržieb (napr. v prípade poklesu tržieb za apríl daňovník neplatí splatný preddavok za máj 2020). Daňovník predloží vyhlásenie o tom, že spĺňa podmienky príslušnému správcovi dane najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavku na daň z príjmov. Uvedený postup sa uplatní prvýkrát na preddavky na daň splatné v mesiaci máj 2020.

Odpočet daňovej straty

Neuplatnené daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia 2015 až 2018, najviac v úhrnnej hodnote 1 000 000 Eur, si môže daňovník jednorazovo odpočítať do výšky vykázaného základu dane. Daňová strata sa odpočítava postupne od najskoršej vykázanej po naposledy vykázanú. Daňovníci, ktorých zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, môžu odpočet daňovej straty uplatniť v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie končiace sa najskôr 31. októbra 2019. Ak daňovník uplatní vyššie uvedený spôsob odpočtu daňovej straty, nemôže uplatniť postup podľa aktuálne platných ustanovení zákona o dani z príjmov o odpočte daňových strát a naopak.

LEX CORONA 3

z 22. apríla 2020, zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba nie sú povinní zaplatiť poistné za apríl 2020, ak v apríli 2020 mali uzatvorenú prevádzku (napr. na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia) najmenej na 15 dní.

Uzatvorenie prevádzky preukáže zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba čestným vyhlásením, ktoré predloží Sociálnej poisťovni najneskôr do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý nie je povinná zaplatiť poistné.

Poistné, ktoré platí zamestnanec a odvádza ho jeho zamestnávateľ, je zamestnávateľ naďalej povinný odviesť v pôvodných termínoch splatnosti.

Vláda môže v súvislosti s krízovou situáciou nariadením vlády ustanoviť aj iné obdobie, za ktoré zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba nie sú povinní zaplatiť poistné, podmienky, za ktorých nie sú povinní zaplatiť poistné, a spôsob preukázania ich splnenia.