Kto má nárok na dotáciu nájmov?

Nájomcovia priestorov, v ktorých sa predáva tovar alebo kde sa poskytujú služby spotrebiteľom, tak ako aj trhové miesta a užívanie týchto nájomných priestorov nebolo možné, alebo bolo podstatne obmedzené v dôsledku opatrení orgánov štátnej správy z dôvodu COVID 19 (sťažené užívanie)

Výška dotácie

Výška dotácie je taká istá ako zľava z nájomného, avšak maximálne do výšky 50 % výšky nájomného, čo záleží na dohode s prenajímateľom.

Príklad:
-Ak prenajímateľ poskytne zľavu za prenájom vo výške 50%,nájomca nezaplatí nič, nakoľko mu štát poskytne dotáciu do tejto výšky.
-Ak prenajímateľ poskytne zľavu vo výške 20%, štát týchto 20% zaplatí a nájomca zaplatí 60%
V nájme nie sú zarátané žiadne iné poplatky súvisiace s prevádzkou nájmu (napr. dodávka energie) a ani obratová zložka. Nájomca môže splatiť neuhradené nájomné až po skončení mimoriadnej situácie a to najviac v 48 mesačných splátkach.

Ak prenajímateľ s nájomcom zmenia zmluvu o nájme po 12.marci 2020, štátne dotácie sa nemenia.

Ak nájomca už uhradil nájomné za obdobie obmedzeného užívania, má stále nárok na dotáciu a to za rovnaké obdobie v budúcnosti.

Žiadosť o dotáciu

– Prenajímateľ žiada v mene nájomcu o dotáciu a to na vlastný účet
– Na webovej stránke Ministerstva hospodárstva slovenskej republiky je žiadosť v podobe elektronického formulára
– K žiadosti sa prikladá dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom, pokiaľ nie sú podpisy na formulári elektronicky autorizované

V období od 1.apríla 2020 do 31.decembra prenajímateľ nemôže ukončiť nájom pre omeškanie nájomcu s platením nájmu, ak toto omeškanie bolo z dôvodu Covid 19.