1. ak daňovník už podal daňové priznanie za rok 2019 – môže platiť preddavky na daň z príjmu z daňového priznania za rok 2019 alebo 2018, vždy tie, ktoré sú nižšie,
  2. ak daňovník nepodal daňové priznanie za rok 2019 – platí preddavky na daň podľa údajov z daňového priznania za rok 2018,
  3. po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019 (touto lehotou je koniec kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie) daňovník nebude povinný doplatiť rozdiel na zaplatených preddavkoch.

Doplatenie rozdielu na zaplatených preddavkoch počas roka 2020 sa vysporiada v lehote na podanie daňového priznania za rok 2020, resp. hospodársky rok spadajúci aj do roku 2020.