Dňa 22. septembra 2020 Národná rada SR schválila zákon, ktorým sa na účely správy daní, ale aj ostatných daňových zákonov, určila fikcia ukončenia pandémie na 30. september 2020. Pre všetky povinnosti, ktoré majú daňové subjekty splniť do konca mesiaca po období pandémie platí termín 2. novembra 2020, a to vzhľadom na to, že koniec októbra pripadne na sobotu. Uvedená lehota sa vzťahuje na

  • povinnosť podať daňové priznanie správcovi dane najneskôr do 2. 11. 2020

  • povinnosť podať Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti najneskôr do 30. 11. 2020

  • úhradu dane z príjmov v lehote najneskôr do 2. 11. 2020.

V tejto súvislosti upozorňujeme na nasledovné skutočnosti:

  1. V prípade nepriaznivej finančnej situácie môžu daňovníci požiadať správcu dane o povolenie odkladu platenia dane alebo zaplatenie dane v splátkach, pričom žiadosti spolu s daňovým priznaním je vhodné podať v dostatočnom časovom predstihu.

  1. Ak daňový subjekt počas obdobia pandémie neuhradil vyrubenú sumu dane, táto sa nebude považovať za nedoplatok, ak ju uhradí do 2. novembra 2020.

  1. Ak počas obdobia pandémie uplynula lehota, v ktorej mal daňový subjekt splniť povinnosť vyplývajúcu zo zákona, resp. stanovenú správcom dane a túto nesplnil, môže tak urobiť do 2. novembra 2020 a lehota sa bude považovať za zachovanú (napr. predloženie dokladov na výzvu alebo podanie odvolania).

  1. Opätovne začína plynúť prekluzívna lehota – t. j. lehota pre zánik práva vyrubiť daň.

  1. Dňom 1. 10. 2020 budú pokračovať všetky daňové konania, ktoré boli v období pandémie prerušené:

  • počnúc 1. októbrom 2020 sa bude pokračovať v prerušených daňových kontrolách, s výnimkou tých, ktoré boli prerušené z iných dôvodov ako z dôvodu pandémie,

  • počnúc 1. októbrom 2020 sa bude pokračovať napr. aj v prerušených odvolacích konaniach a daňových exekučných konaniach.

Pre niektoré opatrenia sa obdobie pandémie považuje za skončené dňa 31. decembra 2020, ide napr. o zoznam daňových dlžníkov, ktorý finančná správa počas obdobia pandémie neaktualizovala, tento zoznam bude aktualizovaný až po 31. decembri 2020.