Novela zákona o dani z motorových vozidiel s účinnosťou od 1. decembra 2020 zavádza zmeny v týchto oblastiach:

 1. úprava ročných sadzieb dane,
 2. zmena lehoty na podanie daňového priznania,
 3. zmena v platení preddavkov na daň z motorových vozidiel.
 4. nové tlačivo daňového priznania

Úprava ročných sadzieb dane sa bude pre rok 2020 realizovať nasledovne:

pre vozidlá kategórie M1,N1,N2 a O1 až O3 – je úprava sadzieb nastavená v závislosti na veku vozidla, a to nasledovným spôsobom:

 • počas prvých 108 kalendárnych mesiacov – zníženie ročných sadzieb dane v rozsahu od 25% až do 15%;

 • v rozmedzí od 109 až po 144 kalendárnych mesiacov, t.j. ďalších 36 kalendárnych mesiacov – uplatní sa ročná sadzba dane podľa príloh (1 a 1a) k zákonu o DMV;

 • následne od 145 do 156 kalendárnych mesiacov sa bude uplatňovať ročná sadzba dane zvýšená o 10%;

 • po uplynutí 156 kalendárnych mesiacov bude aplikovaná ročná sadzba dane zvýšená o 20%;

pre vozidlá kategórie M2, M3 a N3 – sa ustanovuje ročná sadzba dane takto:

 • počas 156 kalendárnych mesiacov, počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla sa znižuje sadzba dane v rozsahu od 50% do 10%;
 • uplynutím 156. kalendárneho mesiaca sa bude uplatňovať sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 a prílohe č. 1a,

pre vozidlá kategórie O4:

 • je poskytnuté zákonné zníženie ročnej sadzby dane vždy v rovnakej výške 60% bez väzby na akékoľvek kritérium.

Pri výpočte dane sa odstránilo povinné párovanie vozidiel v návesovej jazdnej súprave za účelom dosiahnutia „nižšej“ ročnej sadzby dane, ktorá je teraz priamo odvoditeľná z príslušnej prílohy k zákonu v závislosti od hmotnosti vozidla a počtu náprav.

Lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie dane za rok 2020

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel je daňovník povinný podať správcovi dane za zdaňovacie obdobie roku 2020 najneskôr do 31.marca 2021. Došlo teda k predlženiu lehoty o 2 mesiace.

Ak daňovník na rok 2020 platil preddavky na daň z motorových vozidiel, pričom preddavky, ktoré daňovník zaplatil, sú nižšie ako vypočítaná daň z motorových vozidiel za rok 2020, je povinný tento rozdiel zaplatiť rovnakom termíne, t.j. do 31.03.2021.

Platenie preddavkov na daň z motorových vozidiel

Preddavky na daň budú po novom splatné nasledovne:

 1. Štvrťročné preddavky: daňovník zaplatí štvrťročný preddavok vo výške 1/3 predpokladanej dane, a to vždy ku koncu kalendárneho štvrťroka (t. j. do 30.06.2021,30.09.2021,31.12.2021)
 2. Mesačné preddavky: daňovník zaplatí mesačný preddavok vo výške 1/9 predpokladanej dane, a to vždy ku koncu kalendárneho mesiaca (prvýkrát do 30.04.2021)

V období 01.01.2021 do 31.03.2021 sa preddavky výnimočne nebudú platiť vôbec.