Novela zákona o dani z pridanej hodnoty s účinnosťou od 01.01.2021 zavádza možnosť opravy základu dane a dane pri nevymožiteľnej pohľadávke.

Právo na vrátenie DPH v prípade úplného alebo čiastočného nezaplatenia pohľadávky vznikne po splnení zákonom stanovených podmienok. Zákon zadefinoval nevymožiteľnú pohľadávku, stanovil postup pri oprave základu dane a zadefinoval povinnosti platiteľa dane v súvislosti s opravou základu dane. Opraviť základ dane a daň bude možné v nasledujúci prípadoch:

  1. pohľadávky voči dlžníkom v exekučnom konaní
  2. pohľadávky voči dlžníkom v konkurznom konaní
  3. pohľadávok voči dlžníkom v oddlžení
  4. pohľadávok voči dlžníkom, ktorí zanikli bez právneho nástupcu
  5. pohľadávok nepresahujúcich hodnotu 300 euro vrátane DPH

Opravu základu dane bude môcť dodávateľ uplatniť po dobu najviac troch rokov. Dodávateľ bude povinný vystaviť opravný doklad k oprave základu dane.

Novela zákona súčasne zavádza povinnosť pre odberateľa, ktorý za toto dodanie nezaplatil a uplatnil si právo na odpočítanie dane. Takýto odberateľ bude povinný vrátiť celú alebo pomernú časť odpočítanej DPH a to vo výške nezaplatenej protihodnoty.

Zavedenie mechanizmu vrátenia DPH si vyžiadalo i zmeny v daňovom priznaní a kontrolnom výkaze. S platnosťou od 01.01.2020 preto vchádza do platnosti nový vzor daňového priznania k DPH a nový vzor kontrolného výkazu.