Zavedenie pojmu mikrodaňovník

S účinnosťou od 1.1.2021 je mikrodaňovníkom fyzická alebo právnická osoba, ktorej príjmy za jedno zdaňovacie obdobie nepresiahli výšku 49 790 eur. Štatút mikrodaňovníka zahŕňa zvýhodnené podmienky v oblasti odpisovania hmotného majetku, odpočtu daňovej straty, tvorby opravných položiek a 15 % sadzby dane z príjmu.

Zákon explicitne ustanovuje, že do sumy príjmov (výnosov), ktorá je podmienkou pre získanie postavenia mikrodaňovníka, sa zahŕňajú len zdaniteľné príjmy.

Zrušenie oslobodenia 13. a 14. platov od dane

Novelou zákona o daní z príjmov sa ruší oslobodenie od dane tzv. 13. a 14. platu zamestnancov. Oslobodenie od dane bolo možné poslednýkrát uplatniť pri poskytnutí peňažného príjmu pri príležitosti vianočných sviatkov, ktoré vyplatí zamestnávateľ najneskôr 31.12.2020.

Zrušenie príspevku na kúpeľnú starostlivosť

Od roku 2021 sa ruší nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť. Nezdaniteľnú časť základu dane možno poslednýkrát uplatniť v roku 2020 ak na prelome rokov 2020 a 2021 bola kúpeľná starostlivosť poskytovaná aspoň jeden deň v roku 2020.

Oslobodenie plnení poskytovaných v rámci aktívnej politiky trhu práce

Aktívna politika trhu práce sa rozširuje o okruh príjmov oslobodených od dane. Spoločnosti, ktoré v rámci projektov podpory na udržanie pracovných miest a zamestnancov prijali príspevky v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu podľa zákona o službách zamestnanosti, budú môcť takéto príjmy oslobodiť od dane z príjmov v súvislosti.

Recipročne k oslobodeniu sa výdavky (náklady) vynaložené na získanie podpory nezahŕňajú do základu dane.

Zrušenie povinnosti vyrovnania preddavkov

Novelou zákona sa upravuje povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov právnických osôb. Právnické osoby, ktorým z podaného daňového vznikla povinnosť platiť vyššie preddavky na daň z príjmov, ako platili do podania daňového priznania, nebudú musieť vyrovnať rozdiel na zaplatených preddavkoch. Preddavky sa vysporiadajú až pri úhrade daňovej povinnosti po skončení zdaňovacieho obdobia.

Určenie rezidencie právnickej osoby

Na účely určenia rezidencie právnickej osoby sa v novele zákona pri pojme „sídlo“ dopĺňa odvolávka na Obchodný zákonník a následne sa spresňuje „miesto skutočného vedenia“. Za miesto skutočného vedenia sa považuje také miesto, kde sa vytvárajú alebo prijímajú zásadné riadiace a obchodné rozhodnutia pre právnickú osobu ako celok. Odvracia sa dôraz od osôb, ktoré prijímajú takéto rozhodnutia ako napr. konatelia, predstavenstvá a dozorné rady. Dôsledkom čoho môže byť presunutie rezidencie spoločnosti do zahraničia alebo naopak.

Rozhodnutia administratívneho charakteru sa nepovažujú za zásadné pre právnickú osobu ako celok.

Spresnenie a rozšírenie pojmu „daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou“

V kontexte aplikácie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia sa spresňuje pojem „daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou“ a vypúšťa sa výnimka pre zahraničné osoby, ktoré denne prekračujú hranice Slovenskej republiky za účelom výkonu zamestnania (pendler). Podľa zákona táto osoba už nie je automaticky daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou. Po úprave zákona bude osoba, ktorá dochádza na Slovensko za prácou považovaná za daňového rezidenta Slovenska a aj krajiny, kde má trvalý pobyt alebo bydlisko. Pri zdanení príjmov sa v súvislosti použije konkrétna zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Slovenskom a domovskou krajinou tzv. pendlera.

Zavedenie pravidiel pre reverzný hybridný subjekt

Novelou zákona sa implementuje Smernica Rady EÚ pokiaľ ide o hybridné nesúlady s tretími krajinami. Zákon má vplyv na transparentné spoločnosti (verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť), ktoré nie sú zdaňované na úrovni spoločnosti, ale až na úrovni spoločníkov. Znamená to, že nové ustanovenie umožňuje zdanenie príjmov zahraničného spoločníka v.o.s. na úrovni v.o.s. rovnako, ako sa zdaňujú príjmy (výnosy) komanditistu komanditnej spoločnosti, čo zabraňuje úplnému vyhnutiu sa zaplateniu dane.

Ďalej sa zavádza definícia transparentného subjektu a pojem reverzný hybridný subjekt.