Zmeny vo veci odpustenia sankcie za neplnenie daňových povinností.

  • Za nezaplatenie alebo neodvedenie dane, rozdielu dane alebo preddavku na daň, ktoré sa stali splatnými v období od 12. marca 2020 do 31. decembra 2020, v zákonom stanovenej lehote a výške nebude vyrubený úrok, pokiaľ ich daňový subjekt zaplatí alebo odvedie v tzv. náhradnej lehote, a to najneskôr do 30. júna 2021. Toto nariadenie sa nevzťahuje na úrok zo sumy odkladu dane alebo zo sumy povolenej splátky za dobu povoleného odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach a taktiež na miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
  • Daňovému subjektu nebude uložená pokuta za nepodanie daňového priznania, prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti v ustanovenej lehote, ktorej posledný deň spadá do obdobia od 12. marca 2020 do 31. decembra 2020, pokiaľ si túto zákonnú povinnosť daňový subjekt splní dodatočne, a to najneskôr do 30. júna 2021. Toto nariadenie sa nevzťahuje na miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
  • Pokuta nebude uložená za uvedenie vyššieho daňového preplatku na dani z príjmov v daňovom priznaní k dani z príjmov podanom od 1. januára 2020 do 30. septembra 2020, než ktorý mal daňový subjekt v tomto daňovom priznaní uviesť, ak daňovému subjektu už bol uplatnený daňový preplatok vrátený, v tom prípade, ak daňový subjekt vráti rozdiel, o ktorý bol tento uplatnený daňový preplatok znížený.