V nadväznosti na zmeny zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) by sme Vás radi informovali o inštitúte „indexu daňovej spoľahlivosti“.

Index daňovej spoľahlivosti hodnotí daňový subjekt na základe plnenia si jeho povinností voči daňovému úradu. Index daňovej spoľahlivosti sa týka všetkých daňových subjektov registrovaných pre daň z príjmov, ktoré majú príjmy z podnikania. Teda právnických osôb s príjmami z podnikania a fyzických osôb, ktoré majú príjmy z podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti. Výsledok hodnotenia daňových subjektov indexom daňovej spoľahlivosti nie je verejne dostupný. Finančná správa oznámi oprávnenie na osobitné daňové režimy (benefity) iba spoľahlivým daňovým subjektom na základe splnenia kritérií. Oznámenie o osobitných daňových režimoch doručí finančná správa daňovým subjektom elektronicky do schránok na portáli finančnej správy.

Spoľahlivým daňovým subjektom bude finančná správa poskytovať osobitné daňové režimy (benefity):

 • Vyhovenie žiadosti o povolenie platenia dane alebo daňového nedoplatku v splátkach.
 • Vyhovenie žiadosti o povolenie odkladu platenia dane alebo daňového nedoplatku.
 • Vyhovenie žiadosti o platenie preddavkov na daň z príjmov a na daň z motorových vozidiel inak.
 • Vydanie potvrdenia o stave osobného účtu v lehote do 15 dní.
 • Uprednostnenie iných úkonov za účelom zabezpečenia úhrady daňového nedoplatku pred začatím daňového exekučného konania.
 • Vyhovenie žiadosti o súhlas nakladať s predmetom záložného práva.
 • Zaslanie oznámenia o výške a termínoch splatnosti preddavkov na daň.
 • Uprednostnenie výkonu miestneho zisťovania pred daňovou kontrolou pre účely preverenia nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH.
 • Vykonanie miestneho zisťovania a ústneho pojednávania v deň dohodnutý s daňovým subjektom s výnimkou kontroly dodržiavania zákona o používaní ERP a daňového dozoru pri správe spotrebných daní a exekučného konania.
 • Určenie termínu začatia daňovej kontroly nadmerného odpočtu DPH po dohode s daňovým subjektom.
 • Dohodnutie miesta výkonu daňovej kontroly s daňovým subjektom.
 • Vyhotovenie čiastkového protokolu v rámci výkonu kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH v prípade splnenia zákonných podmienok.
 • Určenie lehoty najmenej 15 dní vo výzve zasielanej daňovému subjektu v súvislosti s výkonom daňovej kontroly alebo miestneho zisťovania.