S účinnosťou od 1.1.2022 bolo do zákona o dani z príjmov doplnené nové ustanovenie, ktoré zavádza zdanenie príjmu z kontrolovanej zahraničnej spoločnosti u fyzickej osoby, tzv. CFC pravidlá. Tieto pravidlá sa prvýkrát uplatnia pri podaní daňového priznania v roku 2023 za rok 2022.

Nové pravidlá sa uplatňujú u fyzickej osoby, ktorá je daňovým rezidentom Slovenskej republiky, pokiaľ jej podiel (priamy alebo nepriamy na základnom imaní, hlasovacích právach alebo zisku) na CFC je viac ako 10% a zároveň efektívne zdanenie v štáte rezidencie CFC nedosiahlo 10%.

Kontrolovanou zahraničnou spoločnosťou sa rozumie právnická osoba alebo subjekt so sídlom v zahraničí, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

  • fyzická osoba sama alebo spolu so závislými osobami vykonáva skutočnú kontrolu nad kontrolovanou zahraničnou spoločnosťou alebo má priamy alebo nepriamy podiel na jej základnom imaní, hlasovacích právach alebo má právo na podiel na zisku najmenej 10 %, alebo má skutočnú kontrolu nad touto spoločnosťou a
  • je daňovníkom nespolupracujúceho štátu
  • kontrolovaná zahraničná spoločnosť nie je daňovníkom nespolupracujúceho štátu a pomer medzi preukázateľne zaplatenou daňou z príjmov alebo obdobnou daňou nahrádzajúcou daň z príjmov kontrolovanej zahraničnej spoločnosti a výsledkom hospodárenia tejto spoločnosti v percentách je menej ako 10 %.

Príjmy takto priraditeľné fyzickej osobe sa budú zdaňovať sadzbou dane vo výške 25%, ale pre CFC so sídlom v nespolupracujúcich krajinách 35%.

Takýto postup sa však uplatní len v prípade, ak úhrnná suma príjmu priraditeľného z kontrolovaných zahraničných spoločností presiahne sumu 100 000 eur (ustanovuje sa tak minimálna hranica 100 000 eur, pri ktorej daňovník nemusí uplatniť CFC pravidlá).

Okrem toho sa z pravidiel CFC vylučujú situácie, v ktorých je kontrolovaná zahraničná spoločnosť z členského štátu EÚ alebo zo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o EHP a daňovník vie preukázať, že kontrolovaná zahraničná spoločnosť aj reálne vykonáva podnikateľskú činnosť v danom štáte, pričom to vie podporiť reálnou existenciou firemných priestorov, činnosťou zamestnancov, materiálnym vybavením a pod (test substancie).