• Pri určení výšky finančného príspevku na stravovanie sa vychádza z hodnoty stravovacej poukážky, ktorú zamestnancovi zamestnávateľ poskytoval, alebo ktorú naďalej poskytuje tým zamestnancom, ktorí si finančný príspevok nevybrali. Suma finančného príspevku na stravovanie by preto mala byť rovnaká ako suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovaciu poukážku iným zamestnancom.
  • Pre finančný príspevok, rovnako ako pre stravovaciu poukážku, platí podmienka, že výška príspevku musí byť najmenej vo výške 2,11 eura (55 percent z minimálnej hodnoty stravovacej poukážky, t. j. pre rok 2021 zo sumy 3,83 eura) a najviac 2,81 eura na jednu zmenu (55 percent stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín). Finančný príspevok na stravovanie sa musí poskytovať za tých istých podmienok, ako stravovacia poukážka, čo sa týka sumy príspevku zo strany zamestnávateľa, jeho výplaty a pod.

Finančný príspevok na stravovanie je nutné poskytnúť zamestnancovi vopred. To znamená, že zamestnanec musí dostať finančný príspevok (rovnako ako stravné lístky), najneskôr 1. pracovný deň v mesiaci, na ktorý je určený.

Finančný príspevok poskytnutý za podmienok uvedených vyššie, je daňovým nákladom pre zamestnávateľa a zároveň príjmom oslobodeným od dane z príjmov zo závislej činnosti u zamestnanca.

  • V prípade, ak zamestnávateľ poskytne finančný príspevok na stravovanie neskôr, ako 1. pracovný deň v mesiaci, bude príspevok vzťahujúci sa na pracovné dni pred poskytnutím finančného príspevku považovaný za zdaniteľný príjem zamestnanca a zároveň nebude považovaný za daňový náklad. To znamená, že ak zamestnávateľ poskytne finančný príspevok 15. dňa mesiaca na bežný mesiac, bude suma príspevku vzťahujúca sa na prvých 14 dní v mesiaci zdaniteľným príjmom zamestnanca a zároveň pôjde o nedaňový náklad zamestnávateľa.
  • Finančný príspevok na stravovanie poskytnutý nad rámec Zákonníka práce zo sociálneho fondu je u zamestnanca oslobodený od dane z príjmov. Avšak finančný príspevok na stravovanie poskytnutý zamestnancovi z vlastných prostriedkov zamestnávateľa mimo sociálneho fondu nad rámec Zákonníka práce bude súčasťou jeho zdaniteľnej mzdy. Zamestnávateľ aj zamestnanec z tejto sumy zaplatia aj sociálne a zdravotné poistenie. Pre zamestnávateľa pôjde o daňový výdavok v prípade, ak budú splnené podmienky pre uznanie príspevku za príjem zo závislej činnosti (§ 19 ods. 1 druhá veta zákona o dani z príjmov).