Novinky

  • Zavádza sa rodičovský dôchodok. Okrem doterajšieho dôchodku vyplatí Sociálna poisťovňa automaticky rodičom aj 1,5% z priemerného mesačného vymeriavacieho základu detí poistených v SR dva roky dozadu. Ak si dieťa neželá poskytovať rodičom rodičovský dôchodok, lehota na oznámenie je do 28. 2. 2023. Výplata bude jednorazovo za celý rok s predpokladom v decembri 2023. Od roku 2024 bude rodičovský dôchodok vyplácaný mesačne spolu s dôchodkom.
  • Ruší sa plán zavedenia ročného zúčtovania sociálneho poistenia. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia sa nemení.
  • Sociálna poisťovňa rozširuje evidenciu analytických údajov o všetkých zamestnancoch. Okrem doteraz poskytovaných údajov o zamestnancoch a ich právnych vzťahoch zavádza povinnosť evidovať číselný kód miesta výkonu práce podľa štatistického číselníka, dohodnutý rozsah týždenného pracovného času, počet hodín, ktorý zodpovedá príjmu a číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce. Táto povinnosť sa netýka len nových právnych vzťahov od 2023, ale bohužiaľ aj všetkých existujúcich a pokračujúcich vzťahov. Preto musia zamestnávatelia nahlásiť údaje za všetkých zamestnancov a ďalšie evidované osoby do termínu podania Mesačného výkazu poistného za mesiac január 2023. Na tento účel klientov vyzveme na doplnenie týchto chýbajúcich údajov.
  • Sociálna poisťovňa zaviedla novú povinnosť oznamovať začiatok a koniec uplatňovania práva na odvodovú odpočítateľnú položku u študentov pracujúcich na základe dohody o brigádnickej práci študentov a vybraných dôchodcov. Tlačivo k uplatneniu odvodovej odpočítateľnej položke k už existujúcim dohodám z roka 2022, ktorých platnosť pokračuje aj v roku 2023, sú študenti a dôchodcovia povinní doručiť zamestnávateľovi ešte do konca roka 2022. Zamestnávateľ túto skutočnosť následne registruje v Sociálnej poisťovni.
  • Do Zákonníka práce od januára 2023 bol doplnený nový typ dohody, ktorý možno so zamestnancom uzatvoriť. Ide o dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Touto formou je možné odpracovať najviac 520 hodín v kalendárnom roku, pričom ide o presne špecifikované práce v poľnohospodárstve, cestovnom ruchu, potravinárstve a lesnom hospodárstve.
  • Sadzba príspevkov na 2. pilier starobného dôchodkového sporenia sa pre rok 2023 nemení. Zostáva na úrovni 5,5 % z roka 2022. Zmeny nastanú až v rokoch 2025, kedy sa zvýši na 5,75% a v roku 2027 na 6%. Od 1. 1. 2024 budú jednorazové výbery z 2. piliera podliehať zdaneniu.
  • Nová dávka otcovského, ktorá bola zavedená od novembra 2022, platí aj pre rok 2023. Dávka je určená pre otcov a je možné ju poberať najviac 14 dní v období prvých šiestich týždňov po narodení dieťaťa. Dávku môže poberať otec bez ohľadu na to, či mamička poberá v rovnakom čase materské alebo rodičovský príspevok na to isté dieťa. Doteraz platná dávka materského pre otcov v rozsahu 26 týždňov do 3 rokov dieťaťa naďalej platí.
  • Sociálnej poisťovni umožní novela zákona o sociálnom poistení od 1. 2. 2023 udeliť generálny pardon na penále, ktoré sa viaže na dlžné poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa týkajú obdobia pred 1. 7. 2022 a budú zaplatené do 31. 8. 2023.