Od 1. februára 2023 nadobúda účinnosť generálny pardon Sociálnej poisťovne, ktorý potrvá do 31. augusta 2023. Odvádzateľom poistného, ktorí majú dlh voči Sociálnej poisťovni, generálny pardon poskytuje možnosť, aby si vyrovnali svoje záväzky a takto splnili podmienky pre odpustenie penále z dlžnej sumy. Znamená to, že Sociálna poisťovňa s účinnosťou od 1. februára 2023:

  • nepredpíše penále alebo
  • odpustí povinnosť zaplatiť penále,ktoré sa viaže na dlžné poistné a dlžné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za celé obdobie pred 1. júlom 2022, splatné do 31. januára 2023, ak toto dlžné poistné a dlžné príspevky na starobné dôchodkové sporenie dlžník v plnom rozsahu zaplatí do 31. augusta 2023.

O generálny pardon sa nežiada.

Základnou podmienkou uplatnenia generálneho pardonu voči dlžníkovi je teda zaplatenie celej dlžnej sumy poistného (istiny) do 31. augusta 2023 a predloženie chýbajúcich mesačných výkazov poistného za rozhodujúce obdobie.

Ak si odvádzateľ túto povinnosť nesplní, hľadí sa na neho tak, ako by mal za toto obdobie nezaplatené poistné, a teda nemá možnosť zapojiť sa do generálneho pardonu.

Preto pre uplatnenie generálneho pardonu odporúčame

  1. Aktualizovať si kontaktné údaje
  2. Ihneď odovzdať chýbajúci mesačný výkaz
  3. Uhradiť dlh voči Sociálnej poisťovni.