Radi by sme vás informovali o plánovanej zmene výšky stravného, a to v nadväznosti na zverejnenú predbežnú informáciu k návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného (PI/2023/101).

Podľa návrhu opatrenia sa zvyšujú sumy stravného pre časové pásma nasledovne:

  • 7,30 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 10,90 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 16,40 € pre časové pásmo nad 18 hodín.

V prípade, ak by vstúpili do platnosti navrhované zmeny súm stravného, príspevok zamestnávateľa na stravovanie poskytnutý podľa § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov by predstavoval:

  • najmenej 55 % minimálnej možnej hodnoty stravného lístka (5,48 EUR), teda 3,02 EUR,
  • najviac však 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách (7,30 EUR), teda 4,02 EUR.