Vážení partneri,

V nadväznosti na novelu zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve by sme Vás radi informovali o zmenách v povinnosti overovania účtovnej závierky audítorom.

Podľa novely zákona po splnení podmienok musia mať overenú individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu účtovnú závierku všetky obchodné spoločnosti. V nadväznosti sa v roku 2021 a 2022 zvyšujú veľkostné kritériá pre povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom.

Zvýšenie kritérií pre povinnosť auditu v roku 2021

Pre účtovné obdobie začínajúce najskôr 1.1.2021 budú podľa zákona o účtovníctve stanovené nasledujúce kritériá:

  • celková suma majetku presiahla 3 000 000 eur
  • čistý obrat presiahol 6 000 000 eur
  • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 40

Zvýšenie kritérií pre povinnosť auditu v roku 2022

Pre účtovné obdobie začínajúce najskôr 1.1.2022 budú podľa zákona o účtovníctve stanovené nasledujúce kritériá:

  • celková suma majetku presiahla 4 000 000 eur
  • čistý obrat presiahol 8 000 000 eur
  • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 50

Účtovnú závierku je potrebné overiť audítorom po splnení dvoch z troch podmienok najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia za ktoré sa zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Uloženie správy audítora do registra účtovných závierok je potrebné vykonať najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje.

Vďaka tomuto opatreniu sa od roku 2022 zníži povinnosť audítora overovať individuálnu účtovnú závierku na menej ako 1 percento účtovných jednotiek.