Nižšie prinášame niektoré z nich.

Zmeny v transferovom oceňovaní

Navrhuje sa úprava definície ekonomického prepojenia závislých osôb. Podľa návrhu sa podiely blízkych osôb spočítavajú. Ak súčet podielu blízkych osôb presiahne 25 %, považujú sa príslušné osoby alebo subjekty za ekonomicky prepojené.

Počíta sa so zavedením hranice pre tzv. významnú kontrolovanú transakciu. Táto je navrhnutá vo výške 10 tis. eur na transakciu resp. úver alebo pôžičku s istinou nad 50 tis. eur. Transakcie pod stanovenú hodnotu by nemali podliehať povinnej úprave nastavenia transferových cien medzi závislými osobami.

Do zákona sa navrhuje doplniť nárok na korešpondujúcu úpravu základu dane, pokiaľ je primárna úprava vykonaná v slovenskej právnickej osobe a protistranou je slovenská stála prevádzkareň.

Novela ďalej prináša návrh, podľa ktorého bude môcť správca dane pri daňovej kontrole určiť ziskovosť subjektu na úrovni strednej hodnoty (mediánu). Ak daňovník preukáže, že vzhľadom na okolnosti je vhodnejšia úprava na inú hodnotu v rámci rozpätia hodnôt, základ dane sa upraví podľa tejto hodnoty.

Novela zároveň umožňuje predložiť správcovi dane transfer pricingovú dokumentáciu v inom štátnom jazyku ako v slovenskom.

Zavedenie obmedzenia daňovej uznateľnosti úrokov aj vo vzťahu k nezávislým osobám

Vládna novela zákona o dani z príjmov prináša obmedzenie čistých úrokových nákladov u právnických osôb s cieľom zabrániť umelému znižovaniu základu dane právnickej osoby prostredníctvom dlhového financovania. S účinnosťou od 01.01.2024 sa navrhuje zaviesť nové pravidlo o limitácii čistých úrokových nákladov, ktoré sa bude uplatňovať prednostne pred existujúcim pravidlom podľa § 21a (pravidlá nízkej kapitalizácie) a bude sa týkať aj nezávislých osôb.

Nové obmedzenie sa použije v prípade, ak čisté úrokové náklady presiahnu čiastku 3 milióny eur. V takom prípade bude daňovník povinný zvýšiť základ dane o úroky, ktoré presiahnu 30 % hodnoty ukazovateľa EBITDA (zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi). Na rozdiel od § 21a sa do čistých úrokových nákladov započítavajú aj úroky, ktoré sú súčasťou obstarávacej ceny alebo vlastných nákladov majetku (tzv. kapitalizované úroky). Daňovník si môže preniesť neuplatnené čisté úrokové náklady najviac v piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach.

Určenie základu dane stálej prevádzkarne

Novela zákona o dani z príjmov zavádza možnosť vychádzať pri určení základu dane z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi stálej prevádzkarne vykázanými v účtovníctve zriaďovateľa, ktoré sú priraditeľné danej SP. V § 17 ods. 7 návrh tiež upravuje postup zahrnutia príjmov (výnosov) a výdavkov (nákladov) vzniknutých pred vznikom alebo vykázaných po zániku SP. Zmena umožní uplatniť daňové výdavky u SP, aj ak podmienka pre ich uplatnenie nastala po zániku SP (napr. pri podmienke zaplatenia). Tieto výdavky (náklady) si SP môže po svojom zániku uplatniť prostredníctvom dodatočného daňového priznania za niektoré z posledných dvoch zdaňovacích období, kedy ešte existovala.

Zavedenie povinnosti odberateľa vykonať opravu odpočítanej DPH

Novela zákona o DPH zavádza povinnosť opraviť základ dane a daň, teda vrátiť odpočítanú daň štátu v prípade, ak faktúry, z ktorých si daňovník daň odpočítal, neuhradil do 100 dní po ich splatnosti. Oprava základu dane a vrátenie dane štátu bude nutné zrealizovať v tom zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 100 dní od splatnosti záväzku.

Recipročne dochádza k úprave podmienok pre možnosť opravy základu dane z titulu nevymožiteľnej pohľadávky. Pohľadávka sa bude považovať za nevymožiteľnú, ak od splatnosti uplynulo 150 dní (pred novelou bolo 12 mesiacov). Okrem toho sa pri pohľadávkach, ktoré možno automaticky po uplynutí 150 dní považovať za nevymožiteľné, zvýšila spodná hranica z 300 eur s DPH na sumu 1000 eur brutto (vrátane dane).

Zrušenie registračnej povinnosti k DPH pri oslobodených činnostiach

Novela ruší povinnosť tuzemskej registrácie pre DPH, ak subjekt dosiahol obrat 49 790 eur iba z oslobodených činností v zmysle § 37 až § 39 zákona o DPH. Subjekty, ktoré už sú registrované a spĺňajú podmienky, môžu z tohto titulu požiadať o zrušenie registrácie.