NR SR schválila viaceré zmeny v zákonníku práce s účinnosťou od 01.01.2023. Nižšie nájdete najvýznamnejšie novinky.

Doručovanie a spôsob poskytovania informácií

Novela určuje pri doručovaní písomností poštovým podnikom, ktoré zasiela zamestnávateľ, že odberná lehota nesmie byť kratšia ako 10 dní. Novela zároveň určuje, že informácie, ktoré sa majú zamestnancovi poskytovať písomne a písomné odpovede zamestnávateľa sa poskytujú zamestnancovi v listinnej podobe alebo elektronickej podobe.

Elektronická komunikácia so zamestnancom je možná len v prípade, ak to Zákonník práce nevylučuje. Možnosť elektronickej komunikácie je podmienená tým, že :

– zamestnanec má k elektronickej podobe informácií prístup, môže si ich uložiť a vytlačiť a

– zamestnávateľ uchová doklad o jej odoslaní alebo o jej prijatí.

Nová úprava opätovného uzatvorenia pracovného pomeru

Zákonník práce novelizuje § 40 ods. 12:

(12) Trvanie pracovného pomeru na účely tohto zákona zahŕňa aj trvanie predchádzajúceho pracovného pomeru, na ktorý bezprostredne nadväzuje trvanie nového pracovného pomeru zamestnanca k tomu istému zamestnávateľovi.

 

Príspevok na stravovanie – zrážka

Novela zavádza možnosť zrážky zo mzdy zamestnanca bez jeho súhlasu aj „nevyúčtované preddavky na príspevok zamestnávateľa na stravovanie alebo na účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie“.

Skúšobná doba

U zamestnanca s pracovným pomerom na určitú dobu nesmie byť dohodnutá skúšobná doba dlhšia ako polovica dohodnutej doby trvania pracovného pomeru.

Zachovanie pracovných podmienok počas OČR

Do § 157 ZP bolo doplnené zachovanie pracovných podmienok počas OČR. Ak sa zamestnankyňa alebo zamestnanec vráti do práce po skončení dôležitej osobnej prekážky v práci, ktorou je materská dovolenka, otcovská dovolenka, osobné a celodenné ošetrovanie chorého člena rodiny podľa osobitného predpisu alebo osobná a celodenná starostlivosť o fyzickú osobu podľa osobitného predpisu, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na pôvodnú prácu a pracovisko.

Stanovenie pracovného času v pracovnej zmluve

Ustanovený týždenný pracovný čas (§ 85 ods. 8) – je pracovný čas, ktorý zamestnávateľ určí v súlade s § 85. Ide o týždenný rozsah pracovného času (výška plného úväzku), platný pre dané pracovisko, resp. zamestnanca. Ak má mať zamestnanec uzatvorenú pracovnú zmluvu na kratší ako ustanovený pracovný čas, je povinnosť tento kratší pracovný čas dohodnúť v pracovnej zmluve podľa § 49 ods. 1. Ak má zamestnanec dohodnutú pracovnú zmluvu na plný úväzok, výška úväzku nie je povinnou náležitosťou pracovnej zmluvy po 1.11.2022

Zmeny v dohodách 1.11.2022

Na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa od 1.11.2022 vzťahujú aj ďalšie ustanovenia Zákonníka práce (úprava § 223 ods. 2) a ustanovujú sa nové povinnosti pre dohody, v ktorých priemerný týždenný pracovný čas presiahne 3 hodiny v období 4 po sebe nasledujúcich týždňoch. Pridáva sa nový ods. 3 v § 223.

Zmeny v materskom otca od 1.11.2022

Od 1.11.2022 má otec nárok na materské aj v rozsahu 2 týždne v období od narodenia dieťaťa do 6 týždňov odo dňa pôrodu. Sociálna poisťovňa na tento účel používa pojem „otcovské“, a teda otcovské = nové 2- týždňové materské. V tomto období môže súčasne čerpať otec otcovské a matka materské, alebo rodičovský príspevok. Obdobie 6 týždňov od narodenia dieťaťa, sa predlžuje o kalendárne dni, počas ktorých bolo dieťa prijaté do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia zo zdravotných dôvodov na strane dieťaťa, alebo jeho matky, ak deň prijatia spadá do obdobia 6 týždňov odo dňa pôrodu. Výška otcovského je 75 % denného vymeriavacieho základu na jeden kalendárny deň.

Zmeny v predčasnom starobnom dôchodku

Novela s účinnosťou od 1.11.2022 sprísňuje podmienky pre priznanie predčasného starobného dôchodku. Sociálna poisťovňa prizná predčasný starobný dôchodok (PSD), len ak jeho suma bude vyššia ako 1,6- násobok platného životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.

Od 1.11.2022 SP prizná PSD, ak jeho suma vyjde vyššia ako 1,6 x 234,42 = 375,072 €, čiže novopriznaný PSD musí byť aspoň 375,10 € (dávky sa zaokrúhľujú na 10 eurocentov nahor).