Novela zákonníka práce priniesla okrem iného zmeny v oblasti stravovania zamestnancov. Novelizované
znenie § 152 zákonníka práce zmenilo povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť svojim zamestnancom
stravovanie počas pracovnej zmeny s účinnosťou od 01.03.2021 nasledovne:

 1. Stravovacie poukážky sa poskytujú v elektronickej forme (v prípade, ak zamestnávateľ
  poskytuje zamestnancovi stravovacie poukážky).
 2. Zamestnávateľ, ktorý nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v
  stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, je povinný umožniť zamestnancom výber medzi
  stravovacou poukážkou alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie.
 3. Vybratý spôsob zabezpečenia stravovania platí počas najbližších 12 mesiacov odo dňa výberu.
 4. Ak si zamestnanec nevyberie, rozhoduje o forme stravovania zamestnanca zamestnávateľ.
 5. Suma finančného príspevku na stravovanie sa určí obdobným spôsobom, ako suma príspevku na
  stravovacie poukážky. Benefit pre zamestnanca teda ostáva zachovaný v rovnakej výške.